Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení
1.1 Reklamační řád
1.1.1 Tento Reklamační řád byl zpracován dle § 2166 občanského zákoníku a vztahuje se na zboží zakoupené kupujícími (dále jen „Kupující“) obchodní firmy: Pavel Beran se sídlem 1.Máje 692/8, 789 85 Mohelnice, Česká republika, ČÚ: 107-825400287/0100, ČÚ SK (KB) IBAN: CZ29 0100 0001 0708 2540 0287, identifikační číslo: 06031528, zapsané na Městském úřadě v Mohelnici, Sp. značka EO/1777/2020/MM (dále jen „Prodávající“). Reklamační řád vysvětluje obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání odpovědnosti z vad zboží zakoupeného od www.bassvibes.cz/obchod.
1.1.2 Reklamační řád je určen Kupujícím – spotřebitelům, kteří si v internetovém obchodě Prodávajícího (dále jen „Internetový obchod“) zakoupili zboží (dále jen „Zboží“). Na všechny Kupující (včetně Kupujících – podnikatelů) se vztahuje pouze čl. 3 Reklamačního řádu, který popisuje, jak reklamovat vadné Zboží. Kupujícím – podnikatelem jsou osoby, které naplňují znaky podnikatele ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Výlučně na podnikatele se pak vztahuje čl. 2.5 tohoto Reklamačního řádu.
1.1.3 Zbožím se rozumí věc zakoupená v Internetovém obchodu www.bassvibes.cz/obchod .
2. Jaké máte práva v případě vad zboží
2.1 Co je to vada Zboží
2.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které jsou uvedeny v Kupní smlouvě popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.1.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 2.1.1.
2.1.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
2.2 Kdy Kupující nemá nároky z vadného Zboží
2.2.1 Kupující nemá nároky z vad Zboží, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající ani výrobce či distributor nenesou odpovědnost:
 • u Zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu, za ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
 • v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 • v případě Vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 • v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 • za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.
2.2.2 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.
2.3 Na co má Kupující – spotřebitel nárok v případě vadného Zboží:
2.3.1 Dodání nového Zboží: Kupující má právo na dodání nového Zboží jen tehdy,
 • pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména není-li vadná jen určitá součást Zboží (v takovém případě má právo pouze na výměnu součásti Zboží dle čl. 2.3.2 nebo bezplatné odstranění vady na součásti Zboží dle čl. 2.3.3), nebo
 • pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, např. lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu (v takovém případě má právo pouze na bezplatné odstranění vady Zboží),
 • pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 • pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.
2.3.2 Výměna součásti Zboží: Pokud se vada týká jen součástí Zboží (např. poškozené tkaničky u bot, které jsou jinak bez vad), může Kupující požadovat jen výměnu této součásti. Výměnu součásti Zboží je Kupující oprávněn požadovat rovněž v případech opakovaného výskytu vad součásti Zboží, nebo většího množství vad součásti Zboží.
2.3.3 Bezplatné odstranění vady Zboží
2.3.4 Odstoupení od Kupní smlouvy: Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit pouze tehdy,
 • není-li možné dodání nového Zboží, popř. výměna součásti Zboží,
 • pokud jde o odstranitelnou vadu Zboží, která se vyskytla opakovaně, nebo
 • pokud se na Zboží vyskytuje větší množství odstranitelných vad.
2.3.5 Přiměřená sleva: Kupující může požadovat přiměřenou slevu pouze v případě, že neuplatnil žádné ze svých práv uvedených shora v čl. 2.3.1 – 2.3.4. Kupující dále může požadovat přiměřenou slevu i v případech, kdy sice uplatnil některé ze svých uvedených v čl. 2.3.1 – 2.3.3, ale
 • Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, nebo
 • Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo
 • zjednání nápravy by Kupujícímu působilo značné obtíže.
2.3.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.
2.4 Lhůta pro uplatnění nároku z vadného Zboží pro Kupujícího – spotřebitele, záruka za jakost
2.4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. To platí i v případě, že Kupující neobdržel žádný záruční list nebo jiné prohlášení.
2.4.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím.
2.4.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 2.4.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 2.4.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).
2.4.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 2.4.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.
2.5 Práva z vadného plnění pro Kupujícího – podnikatele
2.5.1 Práva Kupujícího – podnikatele z vadného plnění se řídí ust. § 2099 – 2112 občanského zákoníku.
3. Jak reklamovat Vadné zboží
3.1 Reklamace (oznámení) vad Zboží
3.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží v provozovnách prodávajícího uvedených v čl. 4 reklamačního řádu, nebo na tam uvedené zasílací adrese prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
3.1.2 Kupující je povinen reklamované Zboží zaslat Prodávajícímu popř. jinému podnikateli určenému k opravě, a to bez zbytečného odkladu poté, co odešle reklamaci. Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním Zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace dle čl. 3.3.1.
3.1.3 Kupujícímu doporučujeme reklamované Zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží a případně Zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení Prodávajícímu Kupující.
3.1.4 Vykazuje-li Zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání Zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Zboží Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
3.2 Postup při uplatnění nároku na bezplatné odstranění vady Zboží
3.2.1 V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího, nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
3.3 Vyřízení reklamace Prodávajícím
3.3.1 O reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, podanou Kupujícím – spotřebitelem, je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího telefonicky a/nebo zasláním Reklamačního protokolu dle čl. 3.3.2.
3.3.2 O vyřízení reklamace Kupujícího – spotřebitele je Prodávající povinen sepsat ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele reklamační protokol, obsahující alespoň:
 • datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 • důvody reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem;
 • výsledek prohlídky reklamovaného Zboží Prodávajícím nebo jeho smluvním partnerem (výrobcem nebo distributorem Zboží);
 • zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení (opravy nebo výměny Zboží);
 • zdůvodnění zamítnutí reklamace.
Reklamační protokol je Prodávající povinen zaslat Kupujícímu písemně na jeho adresu, uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s Kupujícím může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího.
3.3.3 Povinnost sepsat reklamační protokol se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
3.3.4 Kupující je povinen vyzvednout si reklamované Zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, a byla-li vyřízena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak. Nevyzvedne-li si Kupující reklamované Zboží v uvedené lhůtě, vzniká Prodávajícímu nárok na skladovné a případně i nárok na svépomocný prodej za podmínek uvedených v obchodních podmínkách internetového obchodu Bassvibes.cz a v občanském zákoníku.
4. Adresy prodávajícího
4.1 Zasílací adresa pro reklamace pro české zákazníky (Kupující):
Pavel Beran
1.máje 692/8
789 85 Mohelnice
Česká republika
4.2 Zasílací adresa pro reklamace pro slovenské zákazníky (Kupující):
Pavel Beran
1.máje 692/8
789 85 Mohelnice
Česká republika
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1.4.2020

Nahoru